Ogłoszenia Kosakowo

Regulamin

OGŁOSZENIA

 1. Serwis Kosakowo.com nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 2. Serwis Kosakowo.com zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 3. Serwis Kosakowo.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Serwis Kosakowo.com w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 4. Serwis Kosakowo.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 5. Serwis Kosakowo.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Serwis Kosakowo.com przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
 7. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  • treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: – odbierania e-maili reklamowych – wypełnianie ankiet przez internet – zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);
  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring).
 3. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Serwis Kosakowo.com zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 4. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin – blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin – Serwis Kosakowo.com ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.
 5. Kosakowo.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.